Gtechniq

Panel Wipe Slow Evaporation

Gtechniq Panel Wipe Slow Evaporation

Gtechniq sin Panel Wipe fjerner rester av polish som igjen sikrer at coatingen vil binde seg direkte til overflaten. Anbefales før bruk av forseglinger som Gtechniq C1 og Gtechniq EXO.
Fra 249,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Ikke innånd damp. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

 

GTechniq Panel Wipe - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Buff and Shine

  Uro-Fiber Microfiberpad
  Fra 69,-
 2. Gtechniq

  EXOv4 Ultra Durable Hybrid Coating
  Fra 829,-
 3. Koch Chemie

  Teerwäsche
  Fra 125,-
 4. S100

  White Chain Spray 2.0
  Fra 129,-
 5. North Detailing

  Microfiber Chenille Wash Mitt
  59,-
 6. Gtechniq

  Crystal Serum Light
  Fra 990,-
 7. GYEON

  Q² Rim felgforsegling
  519,-
Mer fra Gtechniq