Facebook Pixel
Gtechniq

Panel Wipe Slow Evaporation

Gtechniq Panel Wipe Slow Evaporation

Gtechniq sin Panel Wipe fjerner rester av polish som igjen sikrer at coatingen binder seg direkte til overflaten. Anbefales som siste steg før påføring av Gtechniq sine forseglinger. Kan også anbefales før påføring av voks / annen beskyttelse for å sikre best mulig heft.
Fra 249,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Ikke innånd damp. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

 

GTechniq Panel Wipe - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Tilbehør
Anbefalte produkter
 1. Collinite

  Liquid Insulator Wax #845
  325,-
 2. SGCB

  DA12 Polisher - 125mm
  1943,- Før 2590,-
 3. Buff and Shine

  Uro-Fiber Microfiberpad
  Fra 69,-
 4. Rupes

  BigFoot LHR 12E Duetto - Deluxe Edition Kit
  4403,- Før 6290,-
 5. North Detailing

  Premium Microfiber Wash Mitt
  149,-
 6. North Detailing

  Ultra Soft Interior Detail Brush
  75,- Før 99,-
 7. Poka Premium

  PRO Detailing Tralle
  3499,-