Gtechniq

C5 Wheel Armour

Gtechniq C5 Wheel Armour

C5 binder seg kjemisk til felgen og lager en overflate som gjør at bremsestøv og annen skitt ikke fester seg til felgen - felgen blir mye lettere å vaske. En behandling med C5 varer et helt år!

Produktet er ikke på lager

Tilgjengelighet: Utsolgt
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Gtechniq C5 Wheel Armour - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. North Detailing

  Premium Microfiber Wash Mitt
  139,-
 2. North Detailing

  Leather Brush
  55,-
 3. Metro Vac

  Blaster Sidekick
  1749,-
 4. GYEON

  Q²M Leather Brush
  59,-
 5. A1

  Speed Wax Plus 3
  299,-
 6. P21S

  HIGH END Felgrens
  Fra 219,-
 7. Rupes

  DA Fine poleringsmiddel
  Fra 229,-
Mer fra Gtechniq
 1. Gtechniq Quick Detailer

  Gtechniq

  Gtechniq Quick Detailer
  Fra 110,-
 2. Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer

  Gtechniq

  Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer
  Fra 399,-
 3. Gtechniq Gmug - kaffekrus

  Gtechniq

  Gtechniq Gmug - kaffekrus
  149,-