Facebook Pixel
Gtechniq

C5 Wheel Armour

Gtechniq C5 Wheel Armour

C5 binder seg kjemisk til felgen og lager en overflate som gjør at bremsestøv og annen skitt ikke fester seg til felgen - felgen blir mye lettere å vaske. En behandling med C5 varer et helt år!
Fra 399,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Gtechniq C5 Wheel Armour - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. N09

  Side Bucket
  Fra 134,- Før 179,-
 2. Koch Chemie

  Gummifix 1 L
  249,-
 3. Wowos

  All Purpose Cleaner
  Fra 149,-
 4. Koch Chemie

  Orange Power 1 L
  449,-
 5. Rupes

  BigFoot LHR 12E Duetto - Deluxe Edition Kit
  4403,- Før 6290,-
 6. Biemmedue

  EX40 M Rensemaskin
  5990,-
 7. GYEON

  Q²M Leather Brush
  59,-