Facebook Pixel
Micro-Restore

Detergent Concentrate

Micro-Restore Detergent Concentrate

Fjerner urenheter, som voks- og polishrester, fett og smuss, samtidig som det opprettholder og gjenoppretter mykheten i microfiberklutene. Gir lenger liv til microfiberkluter og påføringsputer! Inneholder ikke tøymykner eller blekemiddel.
Fra 199,-
Tilgjengelighet: På lager
Kommer med hendig målebeger på toppen av flasken. 60 ml med full maskin.
Mer informasjon
ProdusentMicro-Restore

Fare

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask huden grundig etter bruk. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Særlig behandling (se på etiketten). Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares innelåst. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Micro-Restore Detergent Concentrate - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Koch Chemie

  Eulex M - 1L
  299,-
 2. Gtechniq

  C5 Wheel Armour
  Fra 399,-
 3. Poorboys World

  Wheel Sealant
  339,-
 4. N09

  Side Bucket
  Fra 134,- Før 179,-
 5. Wowos

  All Purpose Cleaner
  Fra 149,-
 6. Wowos

  Contact 121
  790,-
 7. Bilt-Hamber

  Double Speed-Wax
  329,-
 8. Rupes

  DA Trial Complete Kit
  Fra 2659,- Før 4090,-