GYEON Q²M TowelWash - 500 ml

GYEON Q²M TowelWash - 500 ml

Micro-Restore

Detergent Concentrate

Micro-Restore Detergent Concentrate

Fjerner urenheter, som voks- og polishrester, fett og smuss, samtidig som det opprettholder og gjenoppretter mykheten i microfiberklutene. Gir lenger liv til microfiberkluter og påføringsputer! Inneholder ikke tøymykner eller blekemiddel.
Fra 189,-
Tilgjengelighet: På lager
Kommer med hendig målebeger på toppen av flasken. 60 ml med full maskin.
Mer informasjon
ProdusentMicro-Restore

Fare

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask huden grundig etter bruk. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Særlig behandling (se på etiketten). Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares innelåst. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Micro-Restore Detergent Concentrate - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Menzerna

  One-Step Polish 3-in-1
  Fra 279,-
 2. Swissvax

  Shield Voks
  1599,-
 3. North Detailing

  Deluxe Microfiber Drying Towel
  210,-
 4. Poorboy's World

  Natty's Paste Wax Blue
  159,- Før 319,-
 5. Gtechniq

  EXOv4 Ultra Durable Hybrid Coating
  Fra 829,-
 6. North Detailing

  SFX 135 mm Polishing Pad
  Fra 89,-
 7. Gtechniq

  I1 V2 Smart Fabric
  Fra 339,-