Facebook Pixel
Micro-Restore

Detergent Concentrate

Micro-Restore Detergent Concentrate

Fjerner urenheter, som voks- og polishrester, fett og smuss, samtidig som det opprettholder og gjenoppretter mykheten i microfiberklutene. Gir lenger liv til microfiberkluter og påføringsputer! Inneholder ikke tøymykner eller blekemiddel.
Fra 249,-
Tilgjengelighet: På lager
Kommer med hendig målebeger på toppen av flasken. 60 ml med full maskin.
Mer informasjon
ProduktnavnDetergent Concentrate
ProdusentMicro-Restore

Fare

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask huden grundig etter bruk. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Særlig behandling (se på etiketten). Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares innelåst. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Micro-Restore Detergent Concentrate - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Rupes

  DA Coarse poleringsmiddel
  Fra 319,-
 2. Gtechniq

  MF5 Power Glass Cloth
  85,-
 3. SGCB

  Detail Polisher Nano
  1190,- Før 1490,-
 4. GYEON

  Q²M Leather Brush
  79,-
 5. Koch Chemie

  Alcaline Wheel Cleaner - 5 L
  729,-
 6. Honey Combination

  Short Wool Pad
  Fra 69,-
 7. Scangrip

  Sunmatch 3
  2390,-