Facebook Pixel
Gtechniq

C4 Permanent Trim Restorer

Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer

Den polulære gummi- og plastfornyeren fra Gtechniq. Får gammel gummi og plast til å se ut som nytt uten å endre glansen. Sterk UV-beskyttelse og den kjemiske bindingen fører til maksimal holdbarhet og utseende. Med en enkel behandling vil gummien/plasten holde seg som ny i opptil to år!
Fra 399,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. GYEON

  Q²M SilkDryer - Large
  269,-
 2. Autobrite

  MagiFoam
  Fra 189,-
 3. GYEON

  Q²M Prep
  Fra 159,-
 4. Koch Chemie

  Alcaline Wheel Cleaner - 5 L
  629,-
 5. Rupes

  100 mm DA High Performance Pad
  Fra 105,-
 6. Poorboys World

  Natty's Paste Wax Red
  379,-
 7. S100

  White Chain Spray 2.0
  Fra 129,-
 8. Bilt-Hamber

  Surfex HD
  Fra 199,-