Owatrol Polytrol

Owatrol Polytrol

GYEON Q²R Maintain

GYEON Q²R Maintain

Gtechniq

C4 Permanent Trim Restorer

Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer

Den polulære gummi- og plastfornyeren fra Gtechniq. Får gammel gummi og plast til å se ut som nytt uten å endre glansen. Sterk UV-beskyttelse og den kjemiske bindingen fører til maksimal holdbarhet og utseende. Med en enkel behandling vil gummien/plasten holde seg som ny i opptil to år!
Fra 399,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Poorboy's World

  Wheel Sealant
  199,-
 2. Gold Nugget
  79,-
 3. Koch Chemie

  Felgenblitz - 5 L
  749,-
 4. Bilt-Hamber

  AutoClay Soft
  219,-
 5. North Detailing

  Microfiber Chenille Wash Mitt
  59,-
 6. North Detailing

  Edgeless Microfiber Buffing Towel
  30,-
 7. GYEON

  Q²M Bug & Grime Remover
  Fra 119,-
Mer fra Gtechniq