Gtechniq

M1 All Metal Polish

Gtechniq M1 All Metal Polish

Størrelse: 100 ml
Gtechniq M1 All Metal Polish er spesialdesignet for å gi en blank og klar finish på alle typer metall uten å matte ned eller lage microriper på overflaten.

Produktet er ikke på lager

175,-
Tilgjengelighet: Utsolgt
Mer informasjon
ProdusentGtechniq
Størrelse100 ml

Kan brukes på messing, kobber, aluminium, rustfritt stål, krom, sølv med mer. Bør ikke brukes i direkte sollys.

Rist flasken godt før bruk.

Sikkerhetsanvisninger:

  • Hold flasken utenfor barns rekkevidde
  • Skadelig ved svelging. Sørg for å drikke mye vann og oppsøk legge ved svelging.
  • Unngå kontakt med hud og øyne. Ved kontakt med øynene bør lege kontaktes.

Advarsel

Inneholder: destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette.

Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker/vernebriller.

Ved svelging: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Skyll munnen.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. Bruk fuktighetskrem.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

 

Gtechniq M1 All Metal Polish - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.