Gtechniq

W7 Tar and Glue Remover - 500 ml

Gtechniq W7 Tar and Glue Remover - 500 ml

Gtechniq W7 Tar and Glue Remover er en løsemiddelbasert asfaltfjerner som vil løse opp limrester og asfaltflekker på en trygg og effektiv måte. Kan brukes på alle Gtechniq-forseglinger som EXOv2, C1, C4, C5 og Crystal Serum uten å redusere holdbarheten.
159,-
Tilgjengelighet: På lager

Det er ikke til å unngå at asfaltflekker setter seg på lakken, selv ved bruk av de mest avanserte vann- og smussavprellende Gtechniq-coatingene. Gtechniq har med W7 funnet en løsning for å fjerne dette og dermed holde lakken i perfekt tilstand uten at det går utover holdbarheten på coatingene.

OBS! Ikke bruk W7 på plastikk, gummi eller vinyl. Skulle du være uheldig å få W7 på disse overflatene må det tørkes bort umiddelbart. Ikke egnet for bruk på PPF eller folie.

Mer informasjon
ProdusentGtechniq
- Bør lagres på kaldt og tørt sted og utenfor barns rekkevidde. - Spray W7 på asfaltflekker eller limrester og la det virke i 5-10 minutter. - Spyl av og gjenta prosessen om nødvendig. - Ikke spray produktet på ulakkert plast, gummi eller vinyloverflater. Dersom du mot uheldigvis får W7 på noen av disse overflatene anbefales det å spyle det bort umiddelbart.

Inneholder: Solventnafta (petroleum), lett aromatisk lavtkokende nafta – uspesifisert, 1,2,4-trimetylbenzen.

Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. IKKE framkall brekning.

Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved brann: Slukk med brannslokningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann. Bruk vanntåke for å avkjøle utsatte beholdere.

 

GTechniq W7 Tar and Glue Remover - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.