Bilt-Hamber

Epoxy Mastic Black

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

Størrelse: 1 liter
Bilt-Hamber Epoxy Mastic danner en ultraholdbar "heavy duty" beskyttelseshinne til stål. Gir stålet en ultimat og langvarig korrosjonsbeskyttelse. "Made in the UK" med overlegen epoxy som er kombinert med ren sink-fosfat for å gi den beste rust og korrosjonsbeskyttelsen.
598,-
Tilgjengelighet: På lager

Denne kan brukes som top coat over Hydrate 80 og Electrox.

Dekkevne: 10 m2 per liter

Mer informasjon
ProdusentBilt-Hamber
Størrelse1 liter

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk åndedrettsvern.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

VOC maks. 450 g/l. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Se informasjon fra produsenten.

 

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black base - sikkerhetsdatablad

 

Advarsel

Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved brann: Slukk med: CO2, skum, slukningspulver eller vanntåke.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Inneholder triethylenetetramine. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten.

VOC maks. 660 g/l.

 

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black herder - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Rupes

  DA Fine poleringsmiddel
  Fra 229,-
 2. GYEON

  Q² Rim felgforsegling
  519,-
 3. Gtechniq

  G1 ClearVision Smart Glass
  Fra 199,-
 4. Gtechniq

  Easy Coat
  Fra 199,-
 5. QuickJack

  BL-5000SLX
  16990,- Før 19990,-
 6. North Detailing

  Foam Lance

  Fra 449,-

  Til 1058,-

 7. P&S Detail Products

  Brake Buster Acid Free Wheel Cleaner
  Fra 119,-
 8. S100

  White Chain Spray 2.0
  Fra 129,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber Deox-C

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Deox-C
  299,-
 2. Bilt-Hamber Double Speed-Wax

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Double Speed-Wax
  329,-
 3. Bilt-Hamber Surfex HD

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Surfex HD
  Fra 199,-