Facebook Pixel
Bilt-Hamber

Epoxy Mastic Black

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

Størrelse: 1 liter
Bilt-Hamber Epoxy Mastic danner en ultraholdbar "heavy duty" beskyttelseshinne til stål. Gir stålet en ultimat og langvarig korrosjonsbeskyttelse. "Made in the UK" med overlegen epoxy som er kombinert med ren sink-fosfat for å gi den beste rust og korrosjonsbeskyttelsen.
598,-
Tilgjengelighet: På lager

Denne kan brukes som top coat over Hydrate 80 og Electrox.

Dekkevne: 10 m2 per liter

Mer informasjon
ProdusentBilt-Hamber
Størrelse1 liter

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk åndedrettsvern.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

VOC maks. 450 g/l. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Se informasjon fra produsenten.

 

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black base - sikkerhetsdatablad

 

Advarsel

Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved brann: Slukk med: CO2, skum, slukningspulver eller vanntåke.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Inneholder triethylenetetramine. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten.

VOC maks. 660 g/l.

 

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black herder - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Koch Chemie

  Felgenblitz - 5 L
  599,- Før 749,-
 2. North Detailing

  Iguazu - Medium Cut
  Fra 219,-
 3. Rupes

  DA Trial Kit Uno Pure
  Fra 747,- Før 1149,-
 4. Rupes

  Blue Wool Pad Coarse
  Fra 99,-
 5. Collinite

  Liquid Insulator Wax #845
  325,-
 6. Buff and Shine

  Uro-Fiber Microfiberpad
  Fra 69,-
 7. Liquid Elements

  A1000 V3 B-vare
  2490,- Før 3790,-
 8. North Detailing

  Ultra Soft Interior Detail Brush
  99,-