Bilt-Hamber Electrox zinkgrunning

Bilt-Hamber Electrox zinkgrunning

Bilt-Hamber Hydrate 80

Bilt-Hamber Hydrate 80

Bilt-Hamber

Epoxy Mastic Black

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

Størrelse: 1 liter
Bilt-Hamber Epoxy Mastic danner en ultraholdbar "heavy duty" beskyttelseshinne til stål. Gir stålet en ultimat og langvarig korrosjonsbeskyttelse. "Made in the UK" med overlegen epoxy som er kombinert med ren sink-fosfat for å gi den beste rust og korrosjonsbeskyttelsen.
598,-
Tilgjengelighet: På lager

Denne kan brukes som top coat over Hydrate 80 og Electrox.

Dekkevne: 10 m2 per liter

Mer informasjon
Produsent Bilt-Hamber
Størrelse 1 liter

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk åndedrettsvern.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

VOC maks. 450 g/l. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Se informasjon fra produsenten.

 

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black base - sikkerhetsdatablad

 

Advarsel

Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved brann: Slukk med: CO2, skum, slukningspulver eller vanntåke.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Inneholder triethylenetetramine. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten.

VOC maks. 660 g/l.

 

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black herder - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Gtechniq

  C4 Permanent Trim Restorer
  Fra 399,-
 2. Gtechniq

  Crystal Serum Light
  Fra 990,-
 3. Menzerna

  Super Finish 3500
  Fra 229,-
 4. Menzerna

  Heavy Cut Compound 400 Green Line
  Fra 269,-
 5. P&S Detail Products

  Brake Buster Acid Free Wheel Cleaner
  Fra 82,- Før 119,-
 6. Rupes

  Blue Wool Pad Coarse
  Fra 79,- Før 99,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber Air Con Bomb Citrus

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Air Con Bomb Citrus
  219,-
 2. Bilt-Hamber Deox-C

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Deox-C
  299,-
 3. Bilt-Hamber AutoClay Medium

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber AutoClay Medium
  219,-
 4. Bilt-Hamber AutoMitt

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber AutoMitt
  239,-